GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2011.06.20 Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro

Zgierz, 20.06.2011 r.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO

Nazwa zadania: przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiot i warunki zamówienia określa Informacja o istotnych warunkach zamówienia

Ustala się termin składania ofert na dzień 28.06.2011r do godz. 16:00 w siedzibie zamawiającego

INFORMACJA O ISTOTNYCH WARUNKACH ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJA OGÓLNA
1. Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
Tel. 42 716-65-53; fax. 42 716-68-63
2. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z Procedurami udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
14 000 euro
3. Przedmiotem zamówienia jest :
przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z cateringiem dla 18 uczestników projektu pn. ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Załączniki oferty powinny być podpisane przez osoby ustanowione do wykonywania czynności prawnych oferenta.

II . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach z oznaczeniem – „Szkolenie zawodowe w ramach projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” w 2011r”
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym oraz podpisana przez prawnych reprezentantów oferenta.
3. Cena ofertowa winna być określona na jedną osobę danego rodzaju szkolenia zawodowego, wypisana cyframi w złotych polskich i potwierdzona słownie, w kwotach brutto i netto za jednego uczestnika.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert cząstkowych na wybrany rodzaj szkolenia zawodowego.
5. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z postępowania.
6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) oświadczenie o wiarygodności wykonawcy zamówienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 10.06.1994r o prawo zamówień publicznych (art.22 ust.2)
b) dokumenty potwierdzające prawo wykonywania szkoleń zawodowych, doświadczenia zawodowe z ostatnich trzech lat, doświadczenia w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków europejskich, referencje.
7. W przypadku znajdowania się siedziby firmy poza terenem miasta i gminy Zgierz, Oferent zobowiązany jest zapewnić dojazd uczestnikom ze Zgierza do miejsca szkolenia.

III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest :
przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z cateringiem dla 18 uczestników projektu
- Obsługa kas fiskalnych - 8 osób,
- Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 5 osób,
- Szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z prawem jazdy Kat. B - 5 osób
2. Okres realizacji zamówienia - lipiec, sierpień 2011r

IV.KRYTERIA WYBORU OFERT.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o:
- najkorzystniejszą cenę jednostkową za jednego uczestnika,
- położenie siedziby firmy,
- doświadczenia w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków europejskich .
2. Cena jednostkowa szkolenia nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

V. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający niezwłocznie dokona zawarcia umowy, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

VI. SKŁADANIE OFERT.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.06.2011 r. do godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, pok. 20.

VII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wybrany Oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany niezwłocznie, po dokonaniu analizy złożonych ofert.
2. Umowa zostanie zawarta z Oferentem na czas określony- czas realizacji szkoleń zawodowych.

Pobierz wzór oferty (w formacie doc)

ZAMAWIAJACY
Kierownik GOPS
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz, 20.06.2011 r.

 

SPROSTOWANIE
dotyczące zamieszczonego w dniu 20.06.2011r

ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO


W związku z faktem, iż zamówienie nie przekracza wartości 14 000 euro, w postępowaniu dotyczącym wyłonienia firmy prowadzącej szkolenia zawodowe w ramach projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz.759).

Poniżej zamieszczamy oświadczenie jakie należy dołączyć.

Pobierz wzór oświadczenia (w formacie doc)

ZAMAWIAJACY
Kierownik GOPS
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz, 21.06.2011 r.

Gmina Menu: