GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi

System Informacji Przestrzennej - Logo Funduszu

Budowa i wdrożenie
Systemu Informacji Przestrzennej
Gminy Zgierz

Mapa Systemu Informacji Przestrzennej

WEJSCIE DO SERWISU
http://zgierz.geoportalgminy.pl/


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

System Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz to funkcjonująca w Internecie interaktywna mapa umożliwiająca wyświetlanie oraz wydrukowanie informacji dotyczących obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Oprócz powyższego interaktywna mapa umożliwia uzyskanie różnorodnych informacji o Gminie Zgierz dotyczących: środowiska przyrodniczego, lokalnego dziedzictwa kulturowego, infrastruktury turystycznej i sportowej, lokalnie działających podmiotów gospodarczych oraz rozmieszczenia ważnych instytucji i obiektów.

 

Głównym celem funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz jest zapewnienie świadczenia e-usług dla mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców, co przyczyni się do:
- zapewnienia dla każdego użytkownika łatwego dostępu do kompleksowych informacji przestrzennych, poprzez przeglądanie oraz wyszukiwanie zasobów zgromadzonych w jednym miejscu, co daje możliwość zdalnego uzyskania informacji bez konieczności wizyty w Urzędzie,
- zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej na terenie gminy, poprzez łatwy dostęp do danych przestrzennych niezbędnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
- wspomagania procesów poznawczych oraz edukacyjnych dotyczących Gminy Zgierz,
- tworzenia zasobów informacji o przestrzeni geograficznej Gminy Zgierz,
- wspomagania procesów decyzyjnych w Urzędzie, w tym dotyczących tworzenia wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- możliwości prowadzenia przez Urząd analiz przestrzennych w oparciu o System Informacji Przestrzennej.


W funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa coraz większą rolę odgrywa szybki dostęp do informacji, nieograniczony zarówno miejscem, jak i czasem. W związku z tym szybko zwiększa się popularność Systemów Informacji Przestrzennej, którymi nazywamy systemy pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe dotyczące wyróżnionych obiektów. Powszechność Internetu sprawiła, iż coraz częściej systemy te mają formę serwisu internetowego i dzięki zaawansowanym technologiom i aplikacjom pozwalają na natychmiastowy dostęp do aktualnych danych oraz umożliwiają ich selekcję.


Urząd pozbawiony Systemu Informacji Przestrzennej, nie jest w stanie przetworzyć coraz większej ilości danych i zmiennych, które są w nim gromadzone. Proces decyzyjny wymaga szybkości i koordynacji działania, czemu nie sprzyja „analogowe” gromadzenie danych przestrzennych. Posługiwanie się Systemem Informacji Przestrzennej może stać się jedną z przewag każdej organizacji. Wprowadzenie technologii geoinformatycznych przyczyni się do sprawniejszego przepływu informacji przestrzennej wewnątrz Urzędu, co ułatwi zarządzanie gminą.

 

System Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz to internetowa, interaktywna mapa udostępniająca mieszkańcom gminy, inwestorom, przedsiębiorcom i turystom 14 usług on-line.

7 usług umożliwia uzyskanie informacji o:
1) obszarach objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
2) przeznaczeniu terenów w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3) przeznaczeniu terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
4) rozmieszczeniu ważnych instytucji oraz obiektów takich, jak szkoły, przedszkola, kościoły, apteki, stacje benzynowe, bankomaty;
5) granicach obszarów chronionych ( rezerwatów, pomników przyrody, obszarów Natura 2000 oraz chronionego krajobrazu);
6) przebiegu wybranych sieci infrastruktury technicznej;
7) strukturze własnościowej dróg.


7 usług interaktywnych umożliwia:
1) wyszukiwanie terenów inwestycyjnych według miejscowości i numerów działek lub adresu;
2) wyszukiwanie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż według miejscowości i numeru działki lub adresu;
3) wyszukiwanie przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy według nazw branż lub adresów;
4) wyszukiwanie obiektów zabytkowych na terenie gminy według miejscowości lub adresu, wraz z prezentacją materiałów multimedialnych;
5) wyszukiwanie wydanych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wykonanie przez użytkownika, w celu informacyjnym, automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który nie będzie stanowił oficjalnego dokumentu;
7) wykonanie przez pracowników urzędu automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania, który będzie posiadał formę oficjalnego dokumentu.


Więcej informacji można uzyskać
w Referacie Urbanistyki
Urzędu Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4
95 – 100 Zgierz

tel: 42 716 25 15 wew. 103, 104
faks: 42 716 45 54

e-mail: urbanistyka@gmina.zgierz.pl
website: www.gmina.zgierz.pl

Fundusze Europejskie
dla rozwoju regionu łódzkiego

Gmina Menu: