GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2012 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z Pomocy społecznej ustalono nowe kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń Pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł;

- dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł.

Od 1 października 2012 r. zmianie uległa również:

- maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej – obecnie wynosi 529 zł,

- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla celów Pomocy społecznej - obecnie wynosi 250 zł.

Kryteria dochodowe określone w ustawie o Pomocy społecznej są podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, jednak sam fakt spełnienia tego kryterium nie oznacza automatycznego przyznania świadczenia osobie wnioskującej.
Aby uzyskać pomoc, obok kryterium dochodowego musi wystąpić co najmniej jedna z przesłanek określonych w ustawie o Pomocy społecznej uzasadniających przyznanie świadczeń z funduszu pomocy społecznej np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Kryteria dochodowe nie są kwotami, które pomoc społeczna ma zapewnić osobom ubiegającym się o świadczenia. Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy o Pomocy społecznej zadaniem Pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Jednak świadczenia przyznawane z Pomocy społecznej nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami osób wnioskujących o ich przyznanie. Ośrodek Pomocy społecznej rozpatrując wniosek o przyznanie Pomocy musi mieć na względzie nie tylko interes tej konkretnej osoby wnioskującej, ale musi brać pod uwagę interes wszystkich osób ubiegających się o pomoc w danym miesiącu i dostosować rodzaj, formę i wysokość świadczeń do okoliczności konkretnej sytuacji, jeżeli odpowiada to celom i możliwościom finansowym ośrodka. Pomoc społeczna ma za zadanie udzielać pomocy i wsparcia w wysiłkach podejmowanych przez osoby i rodziny, a nie dostarczać im świadczeń w oczekiwanej przez nich wysokości zapewniającej wszystkie podstawowe potrzeby bytowe i pokrywanie za osoby wnioskujące wszystkich należności z tytułu korzystania z energii elektrycznej, wody, czynszu. Wysokość przyznawanych świadczeń uzależniona jest od ilości rodzin ubiegających się o pomoc i możliwości finansowych ośrodka.

Kierownik GOPS z/s w Zgierzu
Małgorzata Bibel

 

Gmina Menu: