GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Zadania własne GOPS

W ramach zadań własnych Ośrodek: 

1) wypłaca: 

-  zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym.
- zasiłki celowe (pomoc na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej); 
- zasiłki celowe specjalne (w szczególnych okolicznościach);
- zasiłki celowe zwrotne (w szczególnych sytuacjach);
- zasiłki celowe zwrotne (w szczególnych sytuacjach);
- zasiłki okresowe (ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie) - kwotę zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy pomiędzy kryterium ustawowym a dochodem osoby lub dochodem rodziny. Od 2008 roku kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy: 
a) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby ,
b) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

2) świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

3) pokrywa koszty sprawienia pogrzebu;

4) pokrywa koszty dożywiania uczniom z rodzin, spełniających kryteria ustawowe - 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zgierz :
- Nr XLI/405/14 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” .
- Nr XLI/406/14 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” ,
- Nr XLI/407/14 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 

 W celu wykonania zadań określonych w Ustawie o pomocy społecznej, pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, a także innymi przedstawicielami instytucji, stowarzyszeń i fundacji, działających na terenie Gminy Zgierz i okolic. Szczegółowe zasady otrzymywania pomocy społecznej wraz z opisem procedur znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zgierz, w zakładce bocznego menu "Pomoc Społeczna"

Gmina Menu: