GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2010.05.20 Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro

Zgierz, 20.05.2010 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników 27 uczestników projektu pn. ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiot i warunki zamówienia określa Informacja o istotnych warunkach zamówienia (poniżej).

Ustala się termin składania ofert na dzień 31.05.2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4, pok. 20

ZAMAWIAJĄCY
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Bibel


INFORMACJA O ISTOTNYCH WARUNKACH ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJA OGÓLNA.
1. Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu ul. Łęczycka 4
Tel. 42 716 65 53; fax 42 716 68 63
2. Postępowanie w trybie zapytania o cenę zgodnie z Procedurami udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000
3. Przedmiotem zamówienia jest :
przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników 27 uczestników projektu pn.”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Załączniki oferty powinny być podpisane przez osoby ustanowione do wykonywania czynności prawnych oferenta.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach z
oznaczeniem – „Szkolenie interpersonalne w ramach projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” w KIS w 2010r”
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym oraz podpisana przez prawnych reprezentantów oferenta.
3. Cena ofertowa winna być określona na jedną osobę danego rodzaju szkolenia zawodowego, wypisana cyframi w złotych polskich i potwierdzona słownie.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert cząstkowych na wybrany rodzaj szkolenia zawodowego a, b lub c.
5. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z postępowania.
6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a/ oświadczenie o wiarygodności wykonawcy zamówienia wynikające z
postanowień ustawy z dnia 10.06.1994r o prawo zamówień publicznych (art.22 ust.2)

III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest :
przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 27 uczestników projektu
a) Obsługa kas fiskalnych - 12 osób,
b) Magazynier - 10 osób,
c) Prawo jazdy Kat.B wraz ze szkoleniem zakładaniai prowadzenia działalności gospodarczej - 5 osób

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT.
1.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o:
- najkorzystniejszą cenę jednostkową za każdą przeszkoloną osobę w danym szkoleniu .
2. Cena jednostkowa szkolenia nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy.

V. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający dokona zawarcia umowy, po dokonaniu wyboru ofert.

VI. SKŁADANIE OFERT ,TRYB OTWARCIA.
Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2010r do godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu ul. Łęczycka 4, pok. 20.
Pytania można kierować do Kierownika GOPS - Małgorzata Bibel ,pod nr tel. 42 716-65-53.

VII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wybrany Oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany niezwłocznie, po dokonaniu analizy złożonych ofert.
2.Umowa zostanie zawarta z Oferentem na czas określony realizacji szkoleń zawodowych.

ZAMAWIAJĄCY
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz, 20.05.2010 r.

Gmina Menu: