GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro - 2013

luty (Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe! Trwa nabór uczestników do kolejnej edycji projektu GOPS)

kwiecień (Rekrutacja zakończona)

czerwiec (Rozpoczęły się intensywne szkolenia)

 

27 czerwca 2013 r. w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce, ul. Ogrodowa 6, odbył się piknik integracyjny wszystkich uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W bieżącym roku 35 beneficjentów projektu podzielonych na dwie grupy po raz pierwszy spotkało się w pełnym składzie. W pikniku uczestniczyli również pracownicy Ośrodka realizujący projekt, a także dzieci uczestników projektu. Na wspólnym spotkaniu integracyjnym uczestnicy projektu zostali poinformowani o dalszych działaniach w ramach projektu, następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek gorące kiełbaski i mięso z grilla.

Zdjęcia z pikniku dostępne tutaj

_________________________________________________________________

lipiec

Dzięki realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 14 osób mających podpisane kontrakty socjalne zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, które ułatwią im powrót na rynek pracy:
   - 1 osoba – obsługa koparko-ładowarki;
   - 3 osoby – obsługa kas fiskalnych,
   - 5 osób – opiekun osoby starszej,
   - 5 osób – florystyka.

Szkolenia zawodowe, które rozpoczęły się w lipcu 2013 r., były realizowane na podstawie wstępnych deklaracji uczestników projektu oraz indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym.
Pierwsze trzy uczestniczki projektu ukończyły kurs i 17 lipca uzyskały zaświadczenie z zakresu obsługi kas fiskalnych.
 


Inna forma wsparcia w ramach projektu to zorganizowanie dla 4 osób, realizujących kontrakty socjalne, staży finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które rozpoczną się 1 sierpnia 2013 r.

Natomiast grupa uczestników projektu realizująca Program Aktywności Lokalnej, odbywa w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce spotkania integracyjne połączone ze zdobywaniem wiedzy z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz doradztwa zawodowego.

Wszyscy uczestnicy projektu mają również indywidualne spotkania z psychologiem, jako pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, podniesienia samooceny i poczucia własnej wartości oraz podwyższenia odpowiedzialności za własne życie i podejmowane decyzje życiowe.

_________________________________________________________________

sierpień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu realizuje kolejną edycję projektu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kilkudziesięciu mieszkańców Gminy Zgierz zdobywa dzięki temu nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności, które ułatwią im powrót na rynek pracy.

Osoby zakwalifikowane do tegorocznej edycji objęte są wieloma formami wsparcia. 18 osób uczestniczy w kontrakcie socjalnym, w tym czternaście z nich zdobywa nowe kwalifikacje zawodowe, a czworo odbywa staż. Natomiast 17 osób bierze udział w Programie Aktywności Lokalnej.

Tematyka szkoleń zawodowych w zakresie: obsługi koparko-ładowarki (1 osoba), obsługi kas fiskalnych (3 osoby), opiekuna osoby starszej (5 osób) i florystyki (5 osób), była wybrana na podstawie wstępnych deklaracji uczestników projektu oraz ich indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym.

W sierpniu rozpoczęto staże zawodowe. Trzech uczestników projektu odbywa je w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a jedna osoba na stacji paliw w Woli Rogozińskiej.

   

 

Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej organizowane są natomiast spotkania integracyjne w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce, gdzie zdobywają jednocześnie wiedzę z zakresu prawa pracy.

_________________________________________________________________

wrzesień

W projekcie „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” uczestniczy w 2013 r. 35 osób z terenu Gminy Zgierz. Realizator projektu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu - zaplanował różne formy wsparcia dla uczestników: szkolenia zawodowe, staże, spotkania integracyjne, spotkania połączone z prelekcjami z zakresu umiejętności interpersonalnych, prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego, relacji i więzi rodzinnych, uzależnień, gospodarowania budżetem domowym. Jedną z form wsparcia są także indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i indywidualne spotkania z psychologiem.

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej  biorą udział w spotkaniach integracyjnych w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce, pomnażając swój kapitał społeczny. Poznając i integrując się z innymi mieszkańcami gminy, zdobywają jednocześnie wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin życia społecznego, które pozwolą im aktywniej uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i trafniej podejmować decyzje życiowe. 
 

_________________________________________________________________

październik/listopad

Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” to projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu w Działaniu 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. 

Projekt ma na celu przygotowanie osób do powrotu na otwarty rynek pracy, a także upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców gminy.

Wszystkie działania w ramach projektu rozwijają osobowość uczestników, podwyższają ich kwalifikacje zawodowe, przygotowują indywidualnie do odpowiedzialnego planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

W czasie indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym uczestnicy projektu mają możliwość przeanalizowania własnych możliwości i szans zawodowych, kierunku rozwoju zawodowego i możliwości powrotu na otwarty rynek pracy. Indywidualne konsultacje mają na celu pomoc w uświadomieniu uczestnikom projektu ich słabych stron, które utrudniają znalezienie zatrudnienia, a także dostrzeżenie mocnych stron, które trzeba wykorzystać, dzięki którym istnieje duża szansa zmiany sytuacji zawodowej.

  

 

 


 _________________________________________________________________

grudzień

Projekt systemowy pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, przygotowuje bezrobotnych do powrotu na otwarty rynek pracy, a także upowszechnia aktywną integrację mieszkańców gminy.

19 grudnia odbyło się integracyjne spotkanie wigilijne uczestników projektu, połączone z zakończeniem jego realizacji w 2013 r.

Spośród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury w UGZ Wioleta Głowacka, pracownicy GOPS realizujący projekt, a także osoby towarzyszące uczestnikom projektu.

W minionym roku do projektu przystąpiło 38 nowych uczestników oraz jedna osoba powróciła do projektu z 2012 r. Podczas zajęć zdobywali umiejętności kompletowania własnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowywani byli do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, poszukiwania pracy zgodnej z predyspozycjami i kwalifikacjami oraz zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe. Realizatorzy projektu zapewnili im staże i szkolenia. Cztery osoby odbyły trzymiesięczny staż zdobywając doświadczenie, a 14 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe (5 osób w zakresie opieki nad osobami starszymi, 5 osób w zakresie florystyki, 1 osoba w zakresie obsługi koparko-ładowarki, 3 osoby w zakresie obsługi kas fiskalnych). Aby podwyższyć poczucie własnej wartości i samoocenę uczestników projektu, dodać im odwagi i wiary we własne możliwości, jedną z form wsparcia zaproponowaną przez GOPS w 2013 r. były talony (vouchery) na usługi fryzjersko-kosmetyczne dla wszystkich uczestników projektu. Dzięki temu mieli oni możliwość poprawy własnego wizerunku na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Realizatorzy projektu podkreślają, że nawet jeśli nie wszyscy jego uczestnicy znajdą pracę, to z pewnością wszyscy mają teraz nowe umiejętności, wartością są też nowe znajomości. Inwestowanie w siebie zawsze się opłaca. Kapitał społeczny wcześniej czy później daje efekty.

W czasie uroczystego zakończenia wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Ponadto z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy projektu, a także 27 ich dzieci otrzymało prezenty gwiazdkowe.

Po części oficjalnej dotyczącej podsumowania projektu w 2013 r., uczestnicy spotkania integrowali się przy wigilijnym stole.

_________________________________________________________________

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe!
Trwa nabór do kolejnej edycji projektu GOPS

2 stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rekrutację uczestników do projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” w 2014 roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Punktach Pomocy Społecznej na terenie Gminy Zgierz. Deklarując chęć udziału w projekcie można zgłaszać oczekiwania dotyczące zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Koordynator projektu
Małgorzata Bibel

 

Gmina Menu: