GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Informacja o zagrożeniu suszą
Z UWAGI NA ZAGROŻENIE SUSZĄ NA POZIOMIE GMINY
WSZCZYNA SIĘ PROCEDURĘ PROWADZĄCĄ DO UZYSKANIA
KREDYTÓW KLĘSKOWYCH I POMOCY DE MINIMIS
 
Wójt Gminy Zgierz informuje, iż w związku z występującą suszą w uprawach zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewach owocowych, roślinach strączkowych poszkodowani rolnicy, zainteresowani uzyskaniem kredytów klęskowych i pomocy de minimis mogą składać do gminnej komisji wnioski o oszacowanie strat poniesionych w tych uprawach.
Warunkiem złożenia wniosku o oszacowanie strat jest załączenie (poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii wniosku o płatności obszarowe na rok 2015 ).
Na podstawie struktury upraw w 2015 roku, komisja wylicza średnią roczną produkcję z 3 ostatnich lat dla całości gospodarstwa (roślinną i zwierzęcą).
Zgodnie z obowiązującą procedurą wymagane jest złożenie prze rolnika następujących dokumentów:
  • Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz (poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię wniosku o płatności obszarowe na rok 2015 )
  • Oświadczenie o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat
  • Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)
 
Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Zgierz (BOK st. 4) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2015r.
Komisja gminna dokonuje oszacowania strat w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.
 
 
DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ:
- u Sołtysów
- w Urzędzie Gminy Zgierz (Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 4)
- na stronie internetowej (www.gmina.zgierz.pl.)

Gmina Menu: