GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi

Zgodnie z obowiązującą od dnia 6 września 2015 r. ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195), petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycję składa się do organu władzy publicznej, do organizacji lub instytucji społecznej, w związku z wykonywanymi przez te podmioty zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

- publicznym,

- podmiotu wnoszącego,

-podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja powinna zawierać :

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentująca podmiot wnoszący petycję;

-wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

- oznaczenie adresata petycji;

- wskazanie przedmiotu petycji.

- petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu, do petycji składanej w interesie podmiotu trzeciego dołączana jest jego zgoda na złożenie petycji;

- petycja może zawierać zgodę na ujawnienie  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego  petycję danych osobowych  podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie petycja jest składana;

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana  przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa  podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję zamieszcza się skan petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie  danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie petycja jest składana – imię i nazwisko albo nazwę tych podmiotów.

 

Urząd Menu: