GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2014/2015 (od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.)

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na terenie Gminy Zgierz realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy Zgierz - I piętro, pok. 28a, czynny w godz. 8.00 - 16.00.

Nowy okres świadczeniowy 2014/2015 rozpoczyna się 1 października 2014 roku i trwa do 30 września 2015 roku.

Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2014 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2014 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 października 2014 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię dowodu osobistego;
- akt urodzenia dziecka;
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
- zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego/oświadczenie o dochodach;
- zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku, gdy osoba ukończyła 18 rok życia);
- zaświadczenie/oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy;
- zaświadczenie o stanie egzekucji wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne;
- zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające) lub informacja z sądu o podjęciu czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą;
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (wyłącznie w przypadku, gdy o świadczenie ubiega się osoba, która ukończyła 18 lub 25 rok życia i nie uczy się);
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.

Wzór wniosku dostępny jest - tutaj.
 

Gmina Menu: