GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Informacje na temat realizacji Projektu "Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro" przez GOPS w roku 2009

"Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu w 2009 r. kontynuuje realizację Projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- wnioski systemowe", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Instytucją wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany będzie do 2013 r.

Głównym celem Projektu jest podejmowanie działań na rzecz:
- aktywizacji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
- podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych;
- integracji społeczności lokalnej;
- zmniejszenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego.

W bieżącym roku projekt Ośrodka został zatwierdzony do realizacji z kwotą dofinansowania 109.709,40 zł, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków Projektu i wkładem własnym w wysokości 12.870,94 zł, stanowiącym 10,5% całkowitej wartości Projektu. 
W bieżącym roku Ośrodek aplikował o środki dla 30 beneficjentów projektu. Z tego 10 osób zostanie objętych kompleksowym wsparciem: psychologicznym, prawnym, doradztwem zawodowym, ekonomiczno-społecznym w ramach działań prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice ul. Ogrodowa 6, natomiast 20 osób zostanie skierowanych na szkolenia zawodowe w celu zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. W 2008 r. w ramach projektu zostały pokryte szkolenia zawodowe w zakresie obsługi kotłów centralnego ogrzewania. W tym roku zaplanowaliśmy pokrycie kosztów szkoleń zawodowych dla:
- 5 osób - obsługa wózków widłowych,
- 5 osób - opiekun osoby starszej,
- 10 osób - pomoc kucharza.

Pierwsza 10-osobowa grupa uczestników rozpoczęła realizację projektu w Klubie Integracji Społecznej od 1 kwietnia 2009 r. i zakończy cykl zajęć szkoleniowych 30 czerwca 2009 r.
Natomiast szkolenia zawodowe będą się odbywały w miesiącu maju, czerwcu i lipcu 2009 r. Do końca grudnia 2009 r. w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce będzie prowadzone w ramach projektu indywidualne, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe dla 30 uczestników projektu.
Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „człowiek jest najlepszą inwestycją”. Zdobyta wiedza i umiejętności są kapitałem, którego nikt nam nie odbierze. Poszerzając krąg znajomych pomnażamy kapitał społeczny, kapitał ludzki. Uczestnicząc w Projekcie „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” inwestujemy w siebie, a taka inwestycja wcześniej, czy później, zawsze przynosi korzyści. 

  Kierownik GOPS

(-) Małgorzata Bibel

Gmina Menu: