GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Realizacja Projektu: „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” w 2008 roku

„Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” 

Pod taką nazwą – „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w  Priorytecie VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - wnioski systemowe”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Instytucją wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). 

Głównym celem  Projektu jest  podejmowanie działań na rzecz

- aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; 
- integracji społecznej młodzieży do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie objętych działaniami OHP); 
- otoczenia osób wykluczonych społecznie (w zakresie programów aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego). Projekt  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany będzie do 2013 roku. Co roku Ośrodek może występować do WUP z wnioskiem o dofinansowanie podejmowanych działań. W bieżącym roku Ośrodek aplikował o środki dla 20 osób na objęcie ich kompleksowym wsparciem: psychologicznym, prawnym, doradztwem zawodowym, ekonomiczno-społecznym w ramach  działań  prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, ul.Ogrodowa 6, a także 5 osób mogło podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc szkolenie zawodowe w zakresie obsługi kotłów centralnego ogrzewania, sfinansowane w ramach Projektu. 

Pierwsza grupa uczestników (9 osób), brała udział w Projekcie od 2 czerwca
2008 r. do 29 sierpnia 2008 r.  W dniu 2 września  2008 r. uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Programu integracji społecznej. W miesiącu wrześniu odbyło się także szkolenie zawodowe w zakresie obsługi kotłów c.o. 

Obecnie kolejna grupa uczestników Projektu (11 osób) uczestniczy w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. 

Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – człowiek jest najlepszą inwestycją. Zdobyta wiedza i umiejętności są najlepszym kapitałem, którego nikt nam nie jest w stanie odebrać. Poszerzając krąg znajomych pomnażamy swój kapitał społeczny, kapitał ludzki. Uczestnicząc w Projekcie inwestujemy w siebie, co w wielu przypadkach bardzo szybko przynosi efekty. Odzyskana wiara w siebie pobudza do działania, zmiany stylu życia, poszukiwania zatrudnienia, co w efekcie prowadzi do zdobycia samodzielności ekonomicznej, zwiększenia kapitału ekonomicznego. 

Kierownik GO
PS
 
(-) Małgorzata Bibel

 

 

 

 

 

Gmina Menu: