GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
GOPS - informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Małgorzata Bibel

Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4 (budynek Urzędu Gminy Zgierz), pokoje: 19, 20, 20a, 28 i 28a.

Telefony: 42 716 65 53 lub 42 716 25 15, w. 219 - księgowość, w. 228 - świadczenia rodzinne, w. 245 - fundusz alimentacyjny, w. 245 - Karta Dużej Rodziny, w. 245 - stypendia, w. 238 - pomoc społeczna, w. 239 – kierownik GOPS 

Adres e-mail: gops@gmina.zgierz.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu został powołany uchwałą nr VI/34/90 Rady Gminy Zgierz do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. O pomoc z GOPS mogą ubiegać się osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które nie są w stanie jej pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 par. 2-15 ustawy.

Aktualnie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynoszą:
- 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
- 514,00 zł dla osoby w rodzinie.

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest również kompletowanie dokumentacji i kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej; współpraca z organizacjami społecznymi. Ośrodek ma prawo kierowania osób do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności. W codziennej pracy pracownicy socjalni stykają się z wieloma przypadkami dramatów rodzinnych i osobistych, ubożenia rodzin. Mają do czynienia z niekorzystnymi zjawiskami patologii społecznej, alkoholizmu, narkomanii, bezrobocia. Praca socjalna w środowisku jest trudna, jednak bardzo potrzebna.Pracownicy socjalni GOPS oprócz własnej pracy w rejonie swojego działania wykonują wywiady rodzinne / środowiskowe na zlecenie innych instytucji i placówek

Pracownicy socjalni GOPS oprócz własnej pracy w rejonie swojego działania wykonują wywiady rodzinne / środowiskowe na zlecenie innych instytucji i placówek pomocy społecznej z terenu całej Polski, w celu rozeznania sytuacji materialnej i życiowej osób zamieszkałych na terenie gminy Zgierz.

Zasiłki realizowane są w formie pieniężnej lub rzeczowej np. zakup opału, talony na zakup żywności, opłat za czynsz, energię. Forma niepieniężna stosowana jest w przypadkach uzasadnionego przypuszczania, iż otrzymane świadczenie może być wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub świadczeniobiorca ze względu na sytuację życiową sam nie jest w stanie właściwie wykorzystać otrzymane środki.

Poza pomocą finansową realizowane są również inne zadania z zakresu pomocy społecznej jak: praca socjalna na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej samodzielności życiowej.

Gmina Menu: