GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałej w wysokości 13 zł od mieszkańca na miesiąc;

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych dla  nieruchomości zamieszkałej w wysokości 8 zł od mieszkańca na miesiąc.

 

Termin płatności:
do dnia 5 następnego miesiąca za każdy miesiąc.

 

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Zryczałtowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej w celu rekreacyjno–wypoczynkowym wynosi:

  • w przypadku odpadów zbieranych i oddawanych w sposób selektywny stawka wynosi 172,64 zł,

  • w przypadku oddawania odpadów w sposób zmieszany - 179,96 zł.

Termin płatności:
do 5 listopada za każdy rok kalendarzowy.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi


Na gospodarce odpadami gmina nie może zarabiać, gdyż jest to system samofinansujący się.


Dokładniejsze informacje (wraz drukiem Deklaracji) dostępne są po kliknięciu na właściwy z poniższych podpunktów:

- Selektywne zbieranie odpadów - informacje
- Deklaracje

- PRAWO (w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgierz)
- Płatności
- Harmonogram odbioru odpadów
- Komunikaty

UWAGA:
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotowego tematu można wyjaśniać telefonicznie pod nr telefonów: (42) 716-25-15 w. 212.

 

Gmina Menu: