GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2010.03.01 Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro

 

Zgierz, 01.03.2010 r .

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Nazwa zadania:
Przeprowadzenie szkolenia umiejętności personalnych dla uczestników w ramach projektu pn.”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Przedmiot i warunki zamówienia określa Informacja o istotnych warunkach zamówienia (poniżej)
 
Ustala się termin składania ofert na dzień 10.03.2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4, pok.20
 
ZAMAWIAJĄCY
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Bibel

 

INFORMACJA O ISTOTNYCH WARUNKACH ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJA OGÓLNA
1.Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu ul. Łęczycka 4
Tel. 42 716 65 53; fax 42 716 68 63
2.Postępowanie w trybie zapytania o cenę zgodnie z Procedurami udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000
3.Przedmiotem zamówienia jest :
przeprowadzenie szkolenia umiejętności interpersonalnych dla uczestników w ramach projektu pn.”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Załączniki oferty powinny być podpisane przez osoby ustanowione do wykonywania czynności prawnych oferenta.

II . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach z
oznaczeniem – „Szkolenie interpersonalne w ramach projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” w KIS w 2010r”
2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym oraz podpisana przez prawnych reprezentantów oferenta.
3.Cena ofertowa winna być wypisana cyframi w złotych polskich i potwierdzona słownie.
4.Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z postępowania.
5.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a/ oświadczenie o wiarygodności wykonawcy zamówienia wynikające z
postanowień ustawy z dnia 10.06.1994r o prawo zamówień publicznych (art.22 ust.2)

III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.Przedmiotem zamówienia jest :
- przeprowadzenie szkolenia interpersonalnego dla 24 uczestników projektu , w dwóch grupach po 12 osób każda grupa w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice ul. Ogrodowa 6, klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu.
2.Zakres przeprowadzonego szkolenia dla każdej grupy uczestników:
- blok psychologiczny - 64 godz.;
- blok doradztwa zawodowego - 32 godz.,
- blok ekonomiczno-społeczny, - 16 godz.,
- prawny - 16 godz.,
- blok informatyczny - 80 godz.
Łącznie 208 godzin szkolenia dla 24 uczestników w dwóch grupach po 12 osób od 15 marca do 30 czerwca 2010r.

IV.KRYTERIA WYBORU OFERT.
1.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o:
- najkorzystniejszą cenę jednostkową za każdą przeszkoloną osobę.
2. Cena jednostkowa szkolenia nie może ulec zmienianie w trakcie trwania umowy.

V.WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający dokona zawarcia umowy, po dokonaniu wyboru ofert.
Dokładne terminy zajęć zostaną określone w umowie.

VI. SKŁADANIE OFERT, TRYB OTWARCIA
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2010r do godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu ul. Łęczycka 4, pok. 20.
Pytania można kierować do Kierownika GOPS - Małgorzata Bibel ,pod nr tel. 42 716-65-53.

VII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wybrany Oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany niezwłocznie, po dokonaniu analizy złożonych ofert.
2.Umowa zostanie zawarta z Oferentem na czas określony jak wyżej.

ZAMAWIAJACY
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz, 01.03.2010 r.

Gmina Menu: