GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru

Gmina Zgierz w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”, realizowanego w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w czasie trwania projektu przeprowadzi badania efektywności wdrażanych usprawnień i szkoleń.

Badanie panelowe składa się z dwóch etapów:

1) pierwsze badanie przeprowadzane będzie we wstępnej fazie wdrażania szkoleń tj. od dnia 20 grudnia 2011 r. przez okres ok. 1,5 m-ca. Celem badania jest pomiar poziomu satysfakcji klientów urzędu z różnych aspektów wykonywanych usług.

2) drugie badanie zostanie przeprowadzone w ostatnim miesiącu wdrażania projektu. Celem badania będzie sprawdzenie, w jaki sposób i w jakim stopniu działania podjęte po pierwszym badaniu przyczyniły się do wyeliminowania problemów i poprawy pracy Urzędu.

Formularze ankiet dostępne są w Urzędzie Gminy Zgierz – Biurze Obsługi Klienta. Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania. Wypełnione ankiety prosimy wrzucać do urn wystawionych w Urzędzie Gminy.


Gmina Zgierz
jest partnerem projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”, realizowanego w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu to:
1) unowocześnienie standardów zarządzania urzędów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji pracy,

2) zastosowanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim,
3) zwiększenie kompetencji ogólnych i specjalistycznych pracowników urzędów.

Projekt realizowany jest dla 10 jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektu pracownicy biorą udział w warsztatach i szkoleniach m.in. z zakresu:
prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, prawa budowlanego, ochrony danych osobowych, usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji i innych.

WARSZRATY w ramach Projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”- wprowadznie Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Gminy Zgierz Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru Zachęcenie do podzielenia się opiniami na temat funkcjonowania Urzędu Gminy Zgierz
Urząd Menu: