Karta Dużej Rodziny - informacje ogólne


 
KARTA DUŻEJ RODZINY
       
Z dniem 2 lutego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Zgierz, mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, Budynek A, I piętro, pok. 28A.

Formularz wniosku oraz niezbędne oświadczenia można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, Fundusz Alimentacyjny lub ze strony internetowej gminy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 716-03-27, (42) 716-25-15 wew. 245.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz.1863) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1954).
Ustawa zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
O Kartę Dużej Rodziny ubiegać może się rodzina z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje dzieciom do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osobom niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty?
Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej - na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl, aktualizowanej na bieżąco.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć w celu uzyskania Karty?
Karta przyznawana jest na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Wniosek o wydanie KDR
Oświadczenie o władzy rodzicielskiej (WYPEŁNIAJĄ OBOJE RODZICE)
    
Data publikacji: 2015-02-13 11:26