GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miesiącu kwietniu br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Poprzedzony zostanie obchodem przedspisowym, realizowanym wyłącznie przez rachmistrzów spisowych.

Już od dnia 1 marca br. będzie można spotkać rachmistrzów w terenie, gdzie weryfikować będą istnienie budynków i uzupełniać wykaz o brakujące punkty adresowe - aktualizując dane do spisu. Dodatkowo, w trakcie obchodu przedspisowego, rachmistrze zapoznają się z terenem, na którym przeprowadzać będą spis.

Przypominamy, że na terenie naszej gminy pracować będzie 7 rachmistrzów spisowych, którzy zaopatrzeni będą w identyfikatory, a ich tożsamość będzie można sprawdzić w Gminnym Biurze Spisowym.

Obchód przedspisowy trwać będzie do dnia 17 marca br.

Kolejny raz rachmistrze wyruszą w teren w dniu 8 kwietnia br., kiedy to rozpoczną przeprowadzanie spisu. Dane zbierać będą do dnia 30 czerwca br.
W swojej pracy rachmistrze posługiwać się będą przenośnymi urządzeniami elektronicznymi typu hand-held, do których wprowadzać będą dane pozyskane podczas obchodu oraz spisu.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.). Przed rozpoczęciem pracy rachmistrze złożą pisemne przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy, zgodnie z treścią określoną w art.12 wskazanej ustawy. Rachmistrzom spisowym, wykonującym czynności w ramach prac spisowych, przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy.

 

Podstawę prawną do przeprowadzenia spisu stanowią m.in. ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzenie (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U. UE nr L 218).

Pracami związanymi z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem NSP 2011 kierują:
1) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – całością prac, jako Generalny Komisarz Spisowy wraz z dwoma zastępcami,
2) wojewoda – na terenie województwa, jako wojewódzki komisarz spisowy, którego zastępcą jest dyrektor urzędu statystycznego,
3) wójt, burmistrz, prezydent miasta – na terenie gminy, jako gminny komisarz spisowy.

Celem spisu jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych, m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Dane spisowe zostaną zebrane tylko i wyłącznie na formularzach elektronicznych następującymi metodami:
1)
od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku w drodze samospisu internetowego, w bezpiecznym połączeniu sieciowym zostaną udostępnione respondentom formularze elektroniczne;
2) od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku ankieterzy statystyczni przeprowadzą spis za pośrednictwem łączy telefonicznych, rejestrując na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych;
3) od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmistrzowie spisowi przeprowadzą wywiady w terenie, wprowadzając dane uzyskane od respondentów bezpośrednio do przenośnych urządzeń elektronicznych typu hand-held (wykorzystywanych już wcześniej przy spisie rolnym realizowanym w 2010 r.).

Na terenie Gminy Zgierz pracować będzie 7 rachmistrzów spisowych, którzy zaopatrzeni będą w identyfikatory zawierające zdjęcie rachmistrza, jego imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Tożsamość rachmistrza, przeprowadzającego wywiad, będzie można sprawdzić w Gminnym Biurze Spisowym.

Spis obejmie:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
- mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
- osoby niemające miejsca zamieszkania.

Podczas NSP 2011 zostanie przeprowadzony w dniach od 15 do 16 kwietnia 2011 r. spis osób bezdomnych. Osoby bezdomne będą spisywane przez rachmistrzów spisowych. Spis zostanie przeprowadzony w miejscach przebywania osób bezdomnych.

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
1)
stan i charakterystyka demograficzna ludności,
2) edukacja,
3) aktywność ekonomiczna osób,
4) dojazdy do pracy,
5) źródła utrzymania osób,
6) niepełnosprawność,
7) obywatelstwo,
8) migracje wewnętrzne,
9) migracje zagraniczne,
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne,
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego),
12) gospodarstwa domowe i rodziny,
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Spis zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym realizowanym w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. przez rachmistrzów spisowych.
Podczas obchodu rachmistrze zweryfikują istnienie budynków i uzupełnią wykaz o brakujące punkty adresowe oraz przeprowadzą walidację mapy cyfrowej pod względem kompletności budynków.

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, mieszczącym się w Urzędzie Gminy Zgierz, pok. 32, a także na stronie internetowej pod adresem www.spis.gov.pl.

- Ulotka informacyjna (wyświetli się po kliknięciu lewym przyciskiem myszki na tym tekście);

- obchód przedspisowy (dokładniejsze informacje po kliknięciu lewym przyciskiem myszki na tym tekście).

Jednocześnie Urząd Gminy Zgierz przypomina że właściciele nieruchomości, zgodnie z art.47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027), zobowiązani są do umieszczenia na nieruchomości w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymywania jej w należytym stanie.

Prawidłowe oznakowanie posesji umożliwi rachmistrzom spisowym sprawne przeprowadzenie Spisu.Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).

Spis obejmował będzie dane według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.00.

Narodowy Spis Powszechny 2011 Menu: