GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenie o przetargu

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518, poz.659, poz.805, poz.906, poz.822) oraz § 6 ust.1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2013.poz.942) WÓJT GMINY ZGIERZ zawiadamia, że w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, pokój nr 7, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 494/2 o powierzchni 0,4674ha, położona w obrębie i miejscowości Biała, gmina Zgierz, przy ul. Zgierskiej 57A, zapisana w KW LD1G/00046434/3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana jest w całości jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 154.170,00 zł (słownie złotych : sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt). Wadium w wysokości : 7.709,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony na ww. nieruchomość ogłoszony był na dzień 30.09.2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 494/3 o powierzchni 0,4698ha, położona w obrębie Biała, miejscowość Biała, przy ul. Zgierskiej 57, zapisana w KW LD1G/00046434/3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość posiada w całości użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 154.980,00 zł (słownie złotych :sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt). Wadium w wysokości : 7.749,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony na ww. nieruchomość ogłoszony był na dzień 30.09.2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunki przetargu:

Na każdą nieruchomość opisaną powyżej odbędzie się odrębna licytacja. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do dnia 23 marca 2015r. do godz. 15.00. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Zgierz, pokój numer 7, tel.[42] 716-25-15 wew. 107.

 

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 16.02.2015

Oferty Menu: