GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie art.38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 782, poz. 1039, poz. 1180, poz.1265, poz.1322, poz. 985) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) Wójt Gminy Zgierz zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zgierz:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 230/3 o pow. 0,1898 ha położona w miejscowości Łagiewniki Nowe, obręb Nowe Łagiewniki Gmina Zgierz, zapisana w KW LD1G/00043323/1. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy). Wadium w wysokości 750,00 zł. Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości.

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 57 o pow. 0,5359 ha położona w miejscowości Besiekierz Rudny, obręb Besiekierz Rudny, gmina Zgierz, zapisana w KW LD1G/00042407/7. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz. Cena wywoławcza nieruchomości: 72.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące). Wadium w wysokości 3.600,00 zł. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 23 października 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 142/2 o pow. 0,2322 ha położona w miejscowości Kolonia Głowa obręb Biała, gmina Zgierz, zapisana w KW LD1G/00075074/3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości: 38.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy). Wadium w wysokości 1.900,00 zł. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 23 października 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 722 o pow. 0,3502 ha położona w miejscowości Biała, obręb Biała, gmina Zgierz, zapisana w KW LD1G/00040641/5. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 77.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy). Wadium w wysokości 3.850,00 zł. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 23 października 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do dnia 7 grudnia 2015 roku do godz. 14.30. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca. W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu. Bliższych informacji udziela się w Zespole ds. Geodezji i Nieruchomości w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 7162515 wew. 107 lub 127.

 

Oferty Menu: