GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W DRODZE PRZETARGU

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 782, poz.1039, poz. 1180, poz.1265, poz.1322, poz. 985), uchwały nr XXX/323/94 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 maja 1994 roku w sprawie sprzedaży działek powstałych z podziału działki numer 225/2 położonej we wsi Zdzisławów, obręb Kwilno, w formie przetargu, Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 225/53 o powierzchni 0,0983 ha, położona w miejscowości Kwilno ul. Uniwersytecka 22 w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych . Zgodnie z uchwałą nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena nieruchomości wynosi 30.000,00 zł (w tym VAT 23%)

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 225/41 o powierzchni 0,0982 ha, położona w miejscowości Kwilno ul. Uniwersytecka 26 w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z uchwałą nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena nieruchomości wynosi 30.000,00 zł ( w tym VAT 23%)

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (....) winny w terminie 6 tygodni , licząc od dnia opublikowania wykazu, złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3). W przypadku braku oświadczeń powyższe działki będą podlegały sprzedaży w trybie przetargu publicznego, którego termin miejsce, forma i warunki podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.

Zgierz, dnia 28 października 2015 r.

 

 

 

Oferty Menu: