GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782, poz. 1039, poz. 1180), uchwały nr X/140/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki numer 196/2, położonej w obrębie Śladków Górny, Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

- Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 196/2 o powierzchni 0,3061 ha, położona w miejscowości Śladków Górny, obrębie Śladków Górny, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00094579/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena nieruchomości wynosi 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy złotych).

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (....) winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3). W przypadku braku oświadczeń powyższe działki będą podlegały sprzedaży w trybie przetargu publicznego, którego termin miejsce, forma i warunki podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.

Zgierz, dnia 10 września 2015 r.

Oferty Menu: