GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 , art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 , 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity : Dz.U..z 2015 r., poz 782./, Uchwały nr VIII /98/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży - w drodze bezprzetargowej działki numer 95/19 położonej w obrębie Jedlicze A; Zarządzenia nr VII/ 142/15 Wójta Gminy Zgierz z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia ceny działki numer 95/19 położonej w obrębie Jedlicze A, Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej działki,oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/19 o powierzchni 0,0085 ha,położonej w miejscowości Jedlicze A ,obrębie Jedlicze A,zapisanej w księdze wieczystej numer kw LD1G/00102837/9 , prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu ,V Wydziale Ksiąg Wieczystych – z przeznaczeniem do wspólnego użytkowania z działką sąsiednią o numerze ewidencyjnym 95/7. Cena nieruchomości wynosi 3.537,00 zł ( trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych) . Działka stanowi nieruchomość gruntową,oznaczoną użytkiem „dr”. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz , zatwierdzony Uchwałą nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi Uchwałą nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80,poz. 717, art.87,ust.3 z dnia 10 maja 2003 roku ze zm./.Obecnie Gmina Zgierz nie posiada nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 95/19 w miejscowości Jedlicze A. Osoby fizyczne i prawne,którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej działki w trybie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (…) winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3).W przypadku braku oświadczeń przedmiotowa działka podlegać będzie sprzedaży – w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej działką numer 95/7 w obrębie Jedlicze A.
Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Oferty Menu: