GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072 ) w związku z art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 282 , poz. 1039 ), Uchwały nr VI/61/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w obrębie Biała, Kębliny , Czaplinek, Jedlicze B I Dąbrówka Strumiany oraz Uchwały nr XXXIII/385/97 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 września 1997 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży – na zasadzie przetargu – działki numer 57 o pow..5359 m2 położonej we wsi Besiekierz Rudny Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży w drodze przetargu:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 57 o powierzchni 0,5359 ha, położonej w miejscowości Besiekierz Rudny, obrębie Besiekierz Rudny, zapisanej w księdze wieczystej numer kw LD1G/00042407/7 , prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego I decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena nieruchomości wynosi 76.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
.


2.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 281 o powierzchni 0,2342 ha, położonej w miejscowości Dąbrówka Strumiany obrębie Dąbrówka Strumiany, zapisanej w księdze wieczystej numer kw LD1G/00042417/0 , prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych . Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego I decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena nieruchomości wynosi 74.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysięce złotych).


3.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 142/2 o powierzchni 0,2322 ha, położonej w miejscowości Kolonia Głowa obrębie Biała, zapisanej w księdze wieczystej numer kw LD1G/00075074/3 , prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych . Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego I decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena nieruchomości wynosi 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych).


4.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 722 o powierzchni 0,3502 ha, położonej w miejscowości Biała obrębie Biała, zapisanej w księdze wieczystej numer kw LD1G/00040641/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego I decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena nieruchomości wynosi 82.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysięce).

Osoby fizycznei prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 I 2 ustawy z dnia 21.08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (....) winny w tertminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3). W przypadku braku oświadczeń powyższe działki będą podlegały sprzedaży w trybie przetargu publicznego, którego termin miejsce, forma i warunki podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.
Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.

Oferty Menu: