GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Strategia rozwoju gminy Zgierz na lata 2015-2020 Raport o stanie Gminy Zgierz - październik 2013 r. Koncepcja rozwoju Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Dzierżąznej w oparciu o analizę potencjału zasobów naturalnych dorzecza rzeki Czerniawki Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa Analiza i wstępna koncepcja możliwości zagospodarowania dla potrzeb turystyki i wypoczynku zbiornika wodnego na rzece Lindzie w Grotnikach (ul. Brzozowa) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgierz Gminny Plan Gospodarki Odpadami (stary) Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zgierz na lata 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 r. wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko Strategia Integracji Społecznej Gminy Zgierz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zgierz Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007-2013 Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006 - 2013
Gmina Menu: