GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ważne dla Gminy strony internetowe:

www.praca.net

Punkt Konsultacyjny nt. PROW 2007-2013 www.prow.pus.org.pl

Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" www.fundacjaprym.pl

Megapartnerstwo "KŁOS" www.megaklos.pl

Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS"
www.klos.tpn.org.pl

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Grotnikach
www.zsg-grotniki.gmina.zgierz.pl

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Słowiku www.zsgslowik.neostrada.pl

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczawinie
www.zsg-szczawin.ehost.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej www.dzierzazna.pl

Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Grotnikach
www.toeeg.republika.pl

Oficjalna Strona Internetowa Grotnik www.grotniki.info

Łódzki Urząd Wojewódzki www.uw.lodz.pl, www.lodzkie.eu

Urząd Marszałkowski w Łodzi www.lodzkie.pl

Starostwo Powiatowe w Zgierzu www.powiat.zgierz.pl

Urząd Miasta Zgierza www.umz.zgierz.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Zgierzu www.zgierz.usc.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu www.pupzgierz.pl

Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. w Łodzi
www.mkt-lodz.pl

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu www.muk.zgierz.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
www.lodr-bratoszewice.pl

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego www.izbarolnicza.lodz.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi www.lasy.com.pl

Nadleśnictwo Grotniki www.lasy.com.pl/a/artykul/ida/5/

Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi www.nfz-lodz.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu www.szpital.zgierz.pl, www.wss.zgierz.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
www.straz.lodz.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu www.policja.zgierz.pl

Sąd Apelacyjny w Łodzi www.lodz.sa.gov.pl

Sąd Okręgowy w Łodzi www.lodz.so.gov.pl

Sąd Rejonowy w Zgierzu www.zgierz.sr.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi www.lodz.wsa.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Łodzi www.lodz.po.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi www.lodz.pa.gov.pl

Urząd Skarbowy w Zgierzu www.uszgierz.pl

Izba Skarbowa w Łodzi www.izbaskarbowa.lodz.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi www.lodz.rio.gov.pl

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi www.sko.lodz.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi www.lodz.oip.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie www.rpo.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
www.uokik.gov.pl

Izba Celna w Łodzi www.lodz.ic.gov.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi
www.pis.lodz.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi www.witd.lodz.pl

Telefony i linki Menu: