GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).
 
Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2016 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz
1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 225/53 o powierzchni 0,0983 ha, położona w miejscowości Kwilno ul. Uniwersytecka 22 w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych .
Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi 30.000,00 zł ( w tym VAT 23%)
Wadium w wysokości 1.500,00 zł
Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 225/41 o powierzchni 0,0982 ha, położona w miejscowości Kwilno ul. Uniwersytecka 26 w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych .
Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi 30.000,00 zł ( w tym VAT 23%)
Wadium w wysokości 1.500,00 zł
Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Warunki przetargu:

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do dnia 11 stycznia 2016 roku do godz. 1430 .
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42)7162515 wew. 107 lub 127.
 
Zgierz, dnia 01 grudnia 2015 roku
Oferty Menu: