GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 782, poz. 1039, poz. 1180) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490), Wójt Gminy Zgierz zawiadamia, że w dniu 23 października 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz.

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 57 o powierzchni 0,5359 ha położona w miejscowości Besiekierz Rudny w obrębie Besiekierz Rudny, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00042407/7. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz. Cena wywoławcza nieruchomości: 76.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy). Wadium w wysokości 3.800,00 zł.

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 281 o powierzchni 0,2342 ha położona w miejscowości Dąbrówka Strumiany w obrębie Dąbrówka Strumiany, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00042417/0 Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz. Cena wywoławcza nieruchomości : 74.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące). Wadium w wysokości 3.700,00 zł.

3. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 142/2 o powierzchni 0,2322 ha położona w miejscowości Kolonia Głowa w obrębie Biała, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00075074/3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz. Cena wywoławcza nieruchomości : 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy). Wadium w wysokości 2.000,00 zł.

4. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 722 o powierzchni 0,3502 ha położona w miejscowości Biała w obrębie Biała, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00040641/5. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz. Cena wywoławcza nieruchomości : 82.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące). Wadium w wysokości 4.100,00 zł.

Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do dnia 19 października 2015 roku do godz. 14.30. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca. W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziala się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 7162515 wew. 107 lub 127.

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 17.09.2015

Oferty Menu: