GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W DRODZE PRZETARGU


 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 1039, poz. 1180) ), Uchwały nr IX/116/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki położonej w miejscowości Łagiewniki Nowe obrębie Nowe Łagiewniki,

Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

- Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 230/3 o powierzchni 0,1898 ha, położona w miejscowości Łagiewniki Nowe, obrębie Łagiewniki Nowe, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00043323/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.

 

Cena nieruchomości wynosi 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (.…), winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu, złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3). W przypadku braku oświadczeń powyższe działki będą podlegały sprzedaży w trybie przetargu publicznego, którego termin miejsce, forma i warunki podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.

 

Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.

 

 

Zgierz, dnia 30 września 2015 r.

 

Oferty Menu: