GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518, poz. 659, poz.805, poz. 906, poz. 822, poz. 1200) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) Wójt Gminy Zgierz zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2015 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgier:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 99/1 o pow. 0,2383 ha położona w miejscowości Kębliny, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00046665/1. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 117.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemnaście tysięcy).

Wadium w wysokości 6.000,00 zł.

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 65 o pow. 0,1355 ha położona w miejscowości Kolonia Głowa obręb Biała, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00039908/5. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 42.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące).

Wadium w wysokości 2.500,00 zł.

3. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 75/6 o pow. 0,0996 ha położona w miejscowości Czaplinek obręb Czaplinek, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00027676/2. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 59.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy).

Wadium w wysokości 3.000,00 zł.

4. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 140/1 o pow. 0,1097 ha położona w miejscowości Jedlicze B, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00042447/9. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 63.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące).

Wadium w wysokości 3.500,00 zł.

Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do dnia 17 lipca 2015 roku do godz. 1430 .

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziala się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 7162515 wew. 107 lub 127.

Oferty Menu: