GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Zarządzenie Wójta Gminy Zgierz w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

ZARZĄDZENIE NR VII / 105 /2015
WÓJTA GMINY ZGIERZ
z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 ,poz.645,poz.1318, Dz. U. z 2014 roku poz.379, poz. 1072) w związku z art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.518, poz. 659, poz. 805, poz. 906,poz. 822, poz.1200) zarządzam, co nastę p u j e :

§1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu :

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 99/1 o pow. 0,2383 ha położona w miejscowości Kębliny w obrębie Kębliny, gmina Zgierz, zapisana w KW LD1G/00046665/1. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatuem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 117.000,00 zł (słownie złotych : sto siedemnaście tysięcy ).

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 65 powierzchni 0,1355 ha położona w miejscowości Kolonia Głowa obręb Biała , gmina Zgierz , zapisana w KW LD1G/00039908/5. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz .

Cena wywoławcza nieruchomości : 42.000,00 zł (słownie złotych :czterdzieści dwa tysiące ).

3. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 75/6 o powierzchni 0,0996 ha położona w miejscowości Czaplinek, w obrębie Czaplinek , gmina Zgierz , zapisana w KW LD1G/00027676/2. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 59.000,00 zł ( słownie złotych : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy).

4. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 140/1 o pow. 0,1097 ha położona w miejscowości Jedlicze B w obrębie Jedlicze B, Gmina Zgierz , zapisana w KW LD1G/00042447/9. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości : 63.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące).

5. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 75/4 o pow. 0,5730 ha położona w miejscowości Emilia w obrębie Emilia, Gmina Zgierz , zapisana w KW LD1G/00060159/5. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i będzie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ograniczopnego.

Cena wywoławcza nieruchomości:25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).


Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art.34 ust.1-5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) - winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu złożyć stosowny wniosek wraz
z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku braku oświadczeń powyższe działki będą podlegały sprzedaży w trybie przetargu publicznego, którego termin, miejsce, forma i warunki podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.

§2. Wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni.

§3. Wykonanie ustaleń Zarządzenia powierza się inspektorowi w Zespole ds. Geodezji i Nieruchomości.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DATA PUBLIKACJI: 22.05.2015

Oferty Menu: