GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi

Wójt Gminy Zgierz
ogłasza nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Na podstawie art. 18 pkt 2 d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U.Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór
na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Zgierz.
Obowiązki rachmistrzów:
1) udział w szkoleniach - w terminie pomiędzy 5 stycznia a 25 lutym 2011 r. (łącznie 4 dni),
2) obchód przedspisowy – w dniach 1-17 marca 2011 r.
3) odprawa przedspisowa – w dniach 6-7 kwiecień 2011 r.
4) przeprowadzenie spisu – w dniach 8 kwiecień – 30 czerwiec 2011 r.
Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego na terenie Gminy Zgierz ustalona została w ilości 6 osób.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

I. Wymagania podstawowe:
1) ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
2) co najmniej średnie wykształcenie,
3) osoba godna zaufania,
4) bardzo dobra znajomość języka polskiego,
5) znajomość obsługi komputera,
6) znajomość obsługi systemu GPS,
7) dyspozycyjność,
8) sprawność fizyczna (ze względu na specyfikę pracy).
 
II. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, asertywność, uprzejmość, cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych),
2) obowiązkowość, rzetelność, staranność i umiejętność organizacji własnej pracy,
3) zamieszkanie w Gminie Zgierz lub wykonywanie pracy (obecnie lub w przeszłości) na terenie gminy.

III. Termin składania ofert: 17.12.2010 r.

IV. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór do pobrania).

V. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4 – Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Powiadomienie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi telefonicznie.
Wyłonieni kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną powiadomieni drogą elektroniczną,na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Dodatkowe informacje:
1)Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
2)Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
3)Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held. 4)Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
5)Osoby wykonujące prace spisowe otrzymują wynagrodzenie w ramach zawieranych na wykonanie określonych czynności umów zlecenia.

Narodowy Spis Powszechny 2011 Menu: