GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Na podstawie art.38 ust.1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774, poz. 1777) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) Wójt Gminy Zgierz zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zgierz:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 225/53 o powierzchni 0,0983 ha, położona w miejscowości Kwilno, ul. Uniwersytecka 22, w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena nieruchomości wynosi 30.000,00 zł (w tym VAT 23%)

Wadium w wysokości 1.500,00 zł.

Jest to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 15 stycznia 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 225/41 o powierzchni 0,0982 ha, położona w miejscowości Kwilno, ul. Uniwersytecka 26, w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych . Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena nieruchomości wynosi 30.000,00 zł (w tym VAT 23%)

Wadium w wysokości 1.500,00 zł.

Jest to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 15 stycznia 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 57 o pow. 0,5359 ha położona w miejscowości Besiekierz Rudny, obręb Besiekierz Rudny, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00042407/7. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości: 72.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące).

Wadium w wysokości 3.600,00 zł.

Jest to III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. II przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 11 grudnia 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 142/2 o pow. 0,2322 ha położona w miejscowości Kolonia Głowa, obręb Biała, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00075074/3. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości: 38.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy).

Wadium w wysokości 1.900,00 zł.

Jest to III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. II przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 11 grudnia 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

5. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 722 o pow. 0,3502 ha położona w miejscowości Biała, obręb Biała, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00040641/5. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości: 77.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy).

Wadium w wysokości 3.850,00 zł.

Jest to III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. II przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 11 grudnia 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

6. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 65 o powierzchni 0,1355 ha położona w miejscowości Kolonia Głowa, w obrębie Biała, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00039908/5. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).

Wadium w wysokości 1.500,00 zł:

Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. III przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 20 listopada 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

7. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 99/1 o powierzchni 0,2383 ha położona w miejscowości Kębliny, w obrębie Kębliny, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00046665/1. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości: 95.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

Wadium w wysokości 4.750,00 zł:

Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. III przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 20 listopada 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 75/6 o powierzchni 0,0996 ha położona w miejscowości Czaplinek, w obrębie Czaplinek, gmina Zgierz, zapisanej w KW LD1G/00027676/2. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Cena wywoławcza nieruchomości: 55.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy).

Wadium w wysokości 2.750,00 zł:

Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. III przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 20 listopada 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do dnia 19 lutego 2016 roku do godz. 14.30 .

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 7162515 wew. 107 lub 127.

Zgierz, dnia 21.01 2016 roku

 


Oferty Menu: