Z obrad Rady Gminy Zgierz


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii   
 

 

 
 
 
  

 

 

 

 
XIII sesja Rady Gminy Zgierz odbyła się 27 października. Radni podjęli 14 uchwał w sprawach:


zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (12 głosów za przyjęciem uchwały).

Uchwała wynika z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Stwierdzono, że w zgłoszeniu jednego z kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Łodzi, które złożono 30 czerwca 2011 r., nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów oraz załączono dokumenty nieaktualne. W związku z tym, zgłoszenie tego kandydata uznano za niespełniające wymogów formalnych i pozostawiono bez dalszego biegu.

Analizy zgłoszeń dokonywał Zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych. Zespół, w skład którego wchodziło troje radnych, powołany został uchwałą Rady Gminy Zgierz z dnia 25 sierpnia 2011 r.


wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015 (12 głosów za przyjęciem uchwały).

Uchwała wynika z przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 160 § 1, art. 163 § 1).

Przed przystąpieniem do tajnych wyborów, radni wysłuchali opinii na temat zgłoszonych kandydatów. Opinia sporządzona została przez powołany do tego celu Zespół. Zawierała w szczególności uzasadnienie w zakresie spełnienia przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Pod uwagę brana była również informacja o kandydatach na ławników zasięgnięta od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Zespół zaopiniował negatywnie jedną z kandydatur. Kandydatura ta nie była przedmiotem głosowania radnych.

Na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgierzu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, wybrana została Barbara Bienias.

Na ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi, do orzekania w sprawach z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy, wybrane zostały: Urszula Stanisława Brzozowska-Gabara, Iwona Kaźmierczak i Agnieszka Klimczak.

Wybrane osoby stanowić będą czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości, jako niezawodowi członkowie składu orzekającego (sądu).


przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2011 w zakresie zadań własnych.

Zwiększono wydatki na:

dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego o 40.000 zł (12 głosów za przyjęciem uchwały).

W ostatnim czasie, ze względu na zły stan techniczny, wycofany został z użytkowania jeden autobus. W jego miejsce zakupiony zostanie inny, który uzupełni tabor GZK. Dzięki temu zapewnione będą bezpieczeństwo podróżowania i ciągłość kursowania, a co za tym idzie, sprawna organizacja transportu dzieci do i ze szkół gminnych. Jest to szczególnie ważne w okresie zimowym.    

infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi o 4.500 zł (12 głosów za przyjęciem uchwały).

W ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A i B” wymieniony zostanie odcinek sieci wodociągowej w ul. Magnolii (134,5 m). Rurociąg będzie miał 90 mm średnicy, obecnie ma 40 mm.

drogi publiczne gminne o 150.000 zł (11 głosów za przyjęciem uchwały).

Pieniądze przeznaczone zostaną na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ich naprawę w ramach bieżącego utrzymania.

Planowane są naprawy dróg w miejscowościach: Dąbrówka Malice (ul. Lipowa), Wiktorów (ul. Akacjowa), Kębliny (ul. Białe Sady, Łąkowa, Nizinna), Grotniki (ul. Grunwaldzka), Ustronie (ul. Borówkowa, Żwirowa, Cicha, Chopina, Wiśniowa, Żymierskiego), Jedlicze A (ul. Jedlinowa), Jedlicze B (ul. Szaniawskiego), Rosanów (ul. Zimowa, Łanowa, Jesienna, Podleśna, Orzeszkowej, 1-go Maja, Jakuba), Smardzew (ul. Lipowa), Skotniki (ul. Janowska), Warszyce (naprawa przepustu), Besiekierz Rudny, Kania Góra (ul. Graniczna).

Naprawy tych dróg będą wykonywane sukcesywnie do wyczerpania przyznanych pieniędzy.

pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 40.000 zł (12 głosów za przyjęciem uchwały).

Radni upoważnili jednocześnie Wójta Gminy Zgierz do podjęcia działań w tej sprawie (12 głosów za przyjęciem uchwały).

Z budżetu gminy Zgierz zostanie udzielona dotacja Gminie Miasto Łódź z przeznaczeniem na modernizację obiektów strażackich i zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Dotacja stanowi rekompensatę w zamian za możliwość pozyskania od Komendy Miejskiej PSP w Łodzi samochodu strażackiego dla OSP w Kaniej Górze.


Pieniądze na powyższe cztery zadania pochodzą ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na:
— ochronę zdrowia - zadanie pn. „Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy Zgierz - dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych - Gieczno” (194.500 zł). Zakończenie robót planowane jest na koniec marca przyszłego roku, 30 proc. wynagrodzenia umownego brutto zostanie uregulowane po odbiorze końcowym i przekazaniu obiektu do użytkowania;
— Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie pn. „Zakup samochodu dla OSP Kania Góra” (40.000 zł). Zmiana nie wpływa na realizację zadania.


zmiany uchwały z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2011 – 2022 (11 głosów za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymujący się).

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu przedsięwzięć do WPF wynika z konieczności dostosowania treści tych dokumentów do zapisów uchwały budżetowej po zmianach, jakie zostały do niej wprowadzone, oraz zaktualizowania wykazu przedsięwzięć.

Zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej Górze” (w 2013 r. planowany jest wydatek w wysokości 400.000 zł), realizacji zadań remontowych w ośrodkach zdrowia w Grotnikach i Giecznie (w 2012 r. - po 200.000 zł) oraz planowanej budowy nowego Ośrodka Zdrowia w Białej (przeniesiono kwotę 450.000 zł z planu wydatków na 2012 r. do realizacji w 2014 r.).


utworzenia i przeznaczenia wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku (12 głosów za przyjęciem uchwały).

Jednostki budżetowe gminy mogą prowadzić wydzielone rachunki bankowe dochodów własnych z różnych źródeł. Taką możliwość przewiduje od 1 stycznia 2011 r. znowelizowana ustawa o finansach publicznych.

Zgodnie z podjętą uchwałą, źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku będą środki finansowe uzyskane z dobrowolnych wpłat, wpłat za usługi ksero, za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji, prowizje za ubezpieczenie uczniów, wpłaty ze sprzedaży surowców wtórnych, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, dochody ze spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej.

Zgromadzone dochody przeznaczone będą na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, usług remontowych, cele wskazane przez darczyńcę, wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, zakup utraconego lub naprawę uszkodzonego mienia, organizację imprez i zabaw dla uczniów, szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców szkoły w Słowiku.

Dyrektor ZSG w Słowiku zobowiązany będzie do sporządzenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów łącznie z projektem uchwały budżetowej. Zmiany w tym planie dokonywane będą w formie zarządzenia wójta, na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora. Dyrektor szkoły upoważniony został do otwarcia i likwidacji tego rachunku oraz dysponowania zgromadzonymi na nim dochodami.

Załączniki do uchwały stanowią: „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku na 2011 rok” (3.050 zł) oraz „Zbiorczy plan wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok (po zmianach)” (14.650 zł).


określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zgierz (11 głosów za przyjęciem uchwały, 1 przeciw).

Uchwalone stawki obowiązują od 1 stycznia 2012 r. (pobierz plik pdf)


zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej (11 głosów za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymujący się).

Uchwała wynika ze zmiany siedziby Gminnej Biblioteki. Przeniesiona zostanie ona z budynku OSP w Białej do części parterowej dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-mieszkalnego znajdującego się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Lokalizacje filii Gminnej Biblioteki - w Ustroniu i Szczawinie - pozostają bez zmian.

Na podjęcie decyzji o przeprowadzce wpłynęło kilka czynników. Najważniejszy to problem z ogrzaniem pomieszczeń biblioteki w okresie zimowym. Zimą temperatura w pomieszczeniach bibliotecznych w Białej oscyluje wokół 15ºC, zgodnie z przepisami BHP powinna wynosić co najmniej 18 ºC.

Nowa lokalizacja to, oprócz zapewnienia komfortu termicznego, również większa powierzchnia użytkowa placówki. W budynku OSP w Białej biblioteka zajmowała 46 m2, powierzchnia nowego lokalu to 82 m2. Ponadto czytelnicy będą mogli teraz swobodniej korzystać z sieciowych źródeł informacji, bo piętro wyżej znajduje się Powszechny Punkt Dostępu do Internetu z 10 stanowiskami komputerowymi.


wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Zgierz działek w Słowiku z przeznaczeniem pod komunalne budownictwo mieszkaniowe (11 głosów za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymujący się).

Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie przez gminę Zgierz - w drodze darowizny od Skarbu Państwa - działek o nr ewid. 96/1, 96/2, 96/5, 96/7 i 96/9, o łącznej powierzchni 0,2227 ha, położonych w obrębie Słowik z przeznaczeniem pod komunalne budownictwo mieszkaniowe.

Uchwała dotyczy obiektu po byłym posterunku policji w Słowiku. Stanowić będzie załącznik do wniosku, jaki złoży Starosta Zgierski do Wojewody Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz gminy Zgierz takiej darowizny. O podjęcie działań w tej sprawie wnioskowali członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Zgierz.


przeznaczenia do wydzierżawienia - w trybie bezprzetargowym - działki w Rosanowie (12 głosów za przyjęciem uchwały).

Działka o powierzchni 238 m2, położona w Rosanowie przy ul. Długiej (nr ewid. 828/1), stanowi własność gminy Zgierz. Działka zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat na rzecz nowych właścicieli sąsiedniej działki o nr ewid. 828/2. W kwietniu ubiegłego roku Rada Gminy Zgierz wyraziła zgodę na dzierżawę działki o nr ewid. 828/1 na rzecz ówczesnych właścicieli działki o nr ewid. 828/2.


przeznaczenia do sprzedaży - w drodze przetargu - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce w Rosanowie (12 głosów za przyjęciem uchwały).

Nieruchomość położona jest w Rosanowie przy ul. Konopnickiej 13A. Na działce znajduje się drewniany, parterowy budynek, składający się z dwóch lokali mieszkalnych. Przedmiotem sprzedaży będzie lokal o powierzchni 32,2 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce (nr ewid. 52/6) o powierzchni 753 m2, stanowiącej własność gminy Zgierz.


Odrzucono jeden projekt uchwały w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2011 w zakresie zadań własnych. Projekt uchwały przewidywał zwiększenie o 45.500 zł planu wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie”, w ramach którego miałaby zostać wykonana sieć wodociągowa w ul. Kwiatowej (215 m) i ul. Wesołej (220 m). Jednocześnie proponowano zmniejszenie wydatków związanych z remontem Ośrodka Zdrowia w Giecznie. (8 głosów przeciw przyjęciu uchwały, 4 za).


oprac. M.K.

Data publikacji: 2011-11-03 13:16