Konferencja na 10lecie członkostwa Polski w UE


27 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej odbyła się konferencja promująca walory kulturowe i turystyczne małej ojczyzny w 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Przejdź do galerii zdjęć tutaj

Prezentacja pt. "10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz" do pobrania tutaj (w formacie pdf)

W konferencji uczestniczyli: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Wicemer Rejonu Kupiškis (gminy partnerskiej Gminy Zgierz) Algirdas Navickas wraz z delegacją, Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Maria Kaczorowska, Wicestarosta Zgierski Marcin Karpiński, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, radni: Piotr Gadomski, Marian Jóźwiak, Barbara Kaczmarek, Halina Szymańska i Marek Telenda, Prezes Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” Jolanta Pęgowska, Skarbnik Gminy Zgierz Ewa Kubiak, Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Zgierz Cezary Piotrowski, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta Głowacka i pracownicy referatu: Agnieszka Filipczak i Maciej Wrzesiński, dyrektorzy szkół w: Besiekierzu Rudnym – Elżbieta Sobczyńska-Kaźmierczak, Grotnikach – Maria Teresa Socalska i Słowiku – Ewa Osówniak, przedstawiciele gminnych Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi i mieszkańcy gminy.
Konferencję poprowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara Polasińska.

Zgromadzonych powitał Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, który krótko omówił 10 lat Polski i gminy w Unii Europejskiej. Po powitaniu przed gośćmi wystąpił zespół mażoretek, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej. Następnie zaprezentowane zostały osiągnięcia instytucji i organizacji w pozyskiwaniu środków finansowych. Wioleta Głowacka i Agnieszka Filipczak przedstawiły projekty zrealizowane przez Gminę Zgierz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, przestawiając ich cele, rok realizacji, wartość całkowitą i wysokość pozyskanego dofinansowania. W podobny sposób działalność i sukcesy swoich podmiotów zaprezentowały: Marietta Maciak z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku, Jolanta Pęgowska z  Fundacji „PRYM” i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara Polasińska. Z kolei Joanna Szczecińska ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zachęcała do korzystania nie tylko z funduszy unijnych, ale również innych źródeł finansowych, jak np. fundusze norweskie i szwajcarskie. Działania, w których uczestniczyły członkinie gminnych Kół Gospodyń Wiejskich krótko omówiła Halina Szymańska, dziękując zarazem za umożliwianie paniom udziału w projektach. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej za to samo podziękowała Wioleta Głowacka. Na zakończenie konferencji głos zabrała Maria Kaczorowska, która pogratulowała władzom gminy i jej jednostkom organizacyjnym sukcesów i sprawności w pozyskiwaniu i wdrażaniu środków z Unii Europejskiej. Podziękowała również Wójtowi Gminy za dobrą i owocną współpracę z Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urzędem Marszałkowskim, po czym wręczyła Wójtowi i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej pamiątkowe albumy o regionie łódzkim.

Po konferencji wszyscy udali się na poczęstunek – potrawy regionalne, które niejednokrotnie zdobywały nagrody na konkursach kulinarnych, przygotowane przez członkinie KGW z Białej i Szczawina. Czas zgromadzonym umilały występy zespołów śpiewaczych: „Szczawinianki” ze Szczawina i „JAWOR” z Gminy Dalików.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn. „Organizacja konferencji promującej walory kulturowe i turystyczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy inspirującej kultywowanie lokalnych tradycji” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Maciej Wrzesiński
Data publikacji: 2014-06-30 15:41