Z obrad Rady Gminy Zgierz


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii   
 

 

 
 
 
 
  
 
 
XII sesja Rady Gminy Zgierz odbyła się 29 września 2011 r. Radni podjęli 11 uchwał w sprawach:

 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (12 głosów za przyjęciem uchwały).

  Uchwała wynika z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

  Przewodniczący Rady Gminy Zgierz upoważniony został do przesłania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi danych osobowych kandydatów na ławników.

  Osoby z terenu gminy Zgierz zgłoszone na ławników sądowych na kadencję w latach 2012 - 2015 to: Barbara Bienias, Urszula Stanisława Brzozowska-Gabara, Iwona Kaźmierczak, Agnieszka Klimczak, Halina Kubiak.

  Ławnik to niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości;

 • przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2011 w zakresie zadań własnych.

  Zwiększono wydatki na:

  — wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów o 90.000 zł. Gmina w tegorocznym budżecie przeznaczyła na ten cel 150.000 zł, z czego do końca sierpnia wydano 136.800 zł. Pozostałe środki (13.200 zł) nie wystarczą do końca roku budżetowego. Koszt utrzymania bezpańskich psów w schronisku, przy przebywających tam obecnie 115 zwierzętach, to wydatek około 22.000 zł miesięcznie. Koszty te zmieniają się w zależności od liczby psów. Trzeba zaznaczyć, iż w okresie wakacyjnym znacznie zwiększyła się ilość interwencyjnie odławianych bezpańskich zwierząt, które niejednokrotnie przez swoje agresywne usposobienie stanowiły zagrożenie dla ludzi. (8 głosów za przyjęciem uchwały, 4 wstrzymujące),

  — selektywną zbiórkę odpadów oraz wywóz nieczystości stałych z terenów publicznych należących do gminy o 73.000 zł. W bieżącym roku znacznie zwiększyła się ilość zbieranych opakowań plastikowych oraz stłuczki szklanej z pojemników na selektywną zbiórkę odpadów. Więcej śmieci pojawiło się również w koszach ulicznych. Powstały też, niestety, kolejne nielegalne wysypiska. Gmina na selektywną zbiórkę odpadów oraz opróżnianie koszy ulicznych i likwidowanie „dzikich” wysypisk wydaje miesięcznie średnio 18 tys. zł. Do końca roku środków zabezpieczonych na te działania w budżecie pozostało około 4,7 tys. zł. Utrzymanie porządku i czystości w gminie wymagało więc zwiększenia nakładów finansowych. (8 głosów za przyjęciem uchwały, 4 wstrzymujące się),

  — rolnictwo i łowiectwo o 800 zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na działania podejmowane w związku ze zdarzeniami losowych - potrąceniem zwierzęcia na drogach publicznych (wywóz zwierzęcia, pomoc lekarza weterynarii). (10 głosów za przyjęciem uchwały, 2 wstrzymujące się),

  — kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o 20.000 zł. Do budżetu gminy wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaniej Górze”. Zadanie realizowane będzie w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania ze środków unijnych. Przesunięte w planie wydatków 20.000 zł przeznaczone jest na sporządzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej na etapie składania wniosku o wsparcie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (12 głosów za przyjęciem uchwały).

  Pieniądze na powyższe cztery zadania pochodzą z nadwyżki środków zabezpieczonych w budżecie gminy na: — zadania już zakończone: budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szczawinie (83.000 zł), „Organizację Centrum Kultury we wsi Ustronie - remont świetlicy wiejskiej” (57.500 zł), rozbudowę stacji wodociągowej w Kaniej Górze (23.000 zł), budowę sieci wodociągowej w Wiktorowie (4.900 zł), budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków (750 zł), remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A (200 zł), — zadania będące w trakcie realizacji: budowę sieci wodociągowej na odcinku Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka (10.850 zł), dokończenie budowy oświetlenia w Ustroniu na ul. Ozorkowskiej w kierunku przejazdu PKP (2.800 zł), — sprzątanie terenu gminy (800 zł - zakup worków, rękawic).

  Ponadto w ramach środków przeznaczonych w budżecie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wiktorowie” przeniesiono kwotę 11.000 zł. Zmiana wynika ze wzrostu stawki podatku VAT, a co za tym idzie zwiększenia wkładu własnego gminy w kosztach projektu realizowanego z dofinansowaniem unijnym (11 głosów za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymujący się);

 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zgierz – skarga niezasadna. (8 głosów za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymujący się, 3 osoby mimo obecności w sali obrad nie brały udziału w głosowaniu).

  Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, większością głosów radni uznali skargę za niezasadną; 

 •  wydzierżawienia – w drodze bezprzetargowej:

  — lokalu użytkowego na działalność gospodarczą pod nazwą Apteka w Białej. Lokal o powierzchni 60 m2 znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej. Zostanie wydzierżawiony na okres 6 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. (11 głosów za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymujący się),

  — działki o nr ewid. 106/2 położonej w miejscowości Słowik. Działka przy ul. Gdańskiej 167 wydzierżawiona zostanie na okres 5 lat na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tezeusz”. Na działce o powierzchni 1689 m2 prowadzona będzie rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych poprzez hipoterapię. (11 głosów za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymujący się);

 • określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (11 głosów za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymujący się).

  Uchwała wynika z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 • zmiany uchwały z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu w Grotnikach (12 głosów za przyjęciem uchwały).

  Zmiana dotyczy korekty treści uchwały (w § 4 ust. 5 wykreślono słowo „usprawiedliwionej” oraz wyraz „ust. 2” zastąpiono wyrazem „ust. 3” ), wynika z zaleceń Wojewody Łódzkiego.

 

oprac. M.K.

Data publikacji: 2011-10-03 14:27