Uroczyste ślubowanie radnych


Nowo wybrani radni Rady Gminy Zgierz obradowali po raz pierwszy w piątek, 28 listopada 2014 r. Pierwsza sesja Rady Gminy Zgierz VII kadencji samorządu zwołana została przez komisarza wyborczego.

Przejdź do galerii zdjęć tutaj

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.

Po odczytaniu przez Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Zgierz w kadencji 2014-2018 na dzień 28 listopada 2014 r., pierwsze obrady nowej kadencji otworzył Radny-senior Stanisław Wróblewski. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to właśnie najstarszemu wiekiem radnemu obecnej kadencji, który jest obecny na sesji - do czasu wyboru przewodniczącego radny - przypada zaszczyt prowadzenia obrad.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli uroczyste ślubowanie. Treść roty odczytał Radny-senior: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Po tych słowach nowo wybrani radni stojąc mówili: ślubuję, niektórzy dodawali zdanie: Tak mi dopomóż Bóg.

Podczas obrad, spośród radnych wybrano Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Powołano także składy i określono przedmioty działań stałych komisji Rady Gminy Zgierz.Przewodniczącym Rady Gminy Zgierz został Marek Telenda, natomiast Wiceprzewodniczącymi - Piotr Lebiedziński i Zuzanna Marchewa.

Przebieg tajnych głosowań:
      - kandydaturę Radnego Marka Telendy na Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz poparło 10 radnych, 4 opowiedziało się przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu;
      - kandydaturę Radnego Piotra Lebiedzińskiego na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgierz poparło 11 radnych, 2 opowiedziało się przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu;
         - kandydaturę Radnej Zuzanny Marchewy na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgierz poparło 9 radnych, 4 opowiedziało się przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na funkcje te zgłoszono po jednym kandydacie.Na ręce nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz Marka Telendy Wójt złożył kwiaty życząc owocnej i merytorycznej pracy w Radzie w kadencji 2014-2018.


Powołano cztery stałe komisje Rady Gminy Zgierz:

Komisja Rewizyjna

1. Dariusz Sędzicki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Mirosław Matusiak
3. Gabriela Skopiak
4. Stanisław Wróblewski
5. Krzysztof Wiktorowski

Przedmiotem działania Komisji jest kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

Komisja Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej
1. Krzysztof Wiktorowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej
2. Piotr Lebiedziński
3. Stanisław Wróblewski
4. Marian Jóźwiak
5. Halina Szymańska
6. Gabriela Skopiak
7. Mirosław Matusiak
8. Dariusz Sędzicki
9. Kinga Banasik
10. Tomasz Stańczykowski
11. Piotr Gadomski
12. Bogumiła Wojdała

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu budżetu i finansów gminnych, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie gminy oraz inwestycji gminnych.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Bogumiła Wojdała - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2. Piotr Lebiedziński
3. Stanisław Wróblewski
4. Marian Jóźwiak
5. Halina Szymańska
6. Gabriela Skopiak
7. Mirosław Matusiak
8. Kinga Banasik
9. Tomasz Stańczykowski
10. Piotr Gadomski
11. Krzysztof Wiktorowski
12. Zuzanna Marchewa

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Komisja Społeczna
1. Gabriela Skopiak - Przewodnicząca Komisji Społecznej
2. Piotr Lebiedziński
3. Stanisław Wróblewski
4. Marian Jóźwiak
5. Halina Szymańska
6. Mirosław Matusiak
7. Dariusz Sędzicki
8. Kinga Banasik
9. Tomasz Stańczykowski
10. Piotr Gadomski
11. Krzysztof Wiktorowski
12. Bogumiła Wojdała
13. Zuzanna Marchewa

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu oświaty gminnej, kultury, sportu i turystyki, zdrowia i opieki społecznej, promocji gminnej, spraw obywatelskich oraz OSP, KGW itp.Wójt Gminy Zgierz pogratulował wszystkim radnym wyboru oraz życzył owocnej pracy na rzecz społeczności Gminy Zgierz.

Miłym akcentem w przerwie sesji były życzenia i kwiaty z okazji imienin dla Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza. Życzenia złożyli mu obecni na sesji sołtysi, przedstawiciele OSP i KGW oraz mieszkańcy gminy.

W pierwszej sesji VII kadencji samorządu Gminy Zgierz uczestniczyli również pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
Data publikacji: 2014-11-28 16:39