"Rodzina 500+" - Informacje na temat realizacji


INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI
RODZINA 500+”
 
Informujemy, iż ustawa o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwana potocznie „Rodzina 500+” będzie realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Zgierzu ul. Łęczycka 4 w budynku Urzędu Gminy Zgierz I piętro pok. 28. Ustawa nie została jeszcze opublikowana oraz nie ma jeszcze rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Z chwilą opublikowania rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego wnioski można będzie otrzymać w GOPS Zgierz w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Zostaną także udostępnione na stronie Internetowej gminy Zgierz oraz można będzie pobrać w Punktach Pomocy Społecznej u pracowników socjalnych na terenie gminy Zgierz.
Środki finansowe w kwocie 500 zł na dziecko zwane świadczeniem wychowawczym będzie przysługiwało bez ustalania dochodu na drugie i każde kolejne dziecko do 18. roku życia dziecka.
W przypadku złożenia wniosku również na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego:
  • 800 zł netto na osobę w rodzinie,
  • 1.200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Do wniosku wówczas należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody podobnie jak do świadczeń rodzinnych.
Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Złożenie wniosku w tym okresie skutkuje wypłatą świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r. bez względu na miesiąc złożenia wniosku. Wnioski złożone po 01 lipca 2016r świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
W celu uniknięcia długich kolejek podczas składania wniosków w budynku Urzędu Gminy Zgierz w miesiącu kwietniu i maju 2016 r. pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS będą odbywać dyżury w Punktach Pomocy Społecznej na terenie gminy Zgierz i przyjmować wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego od osób wnioskujących o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko.
Harmonogram przyjmowania wniosków oraz wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego zostanie opublikowany w późniejszym terminie.
Wszelkie informacje dotyczące realizacji ustawy o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „Rodzina 500+” będą na bieżąco publikowane na stronie Internetowej Urzędu Gminy Zgierz oraz wywieszane w Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Zgierz.
 
16.02.2016 r.
Artykuły powiązane:

Data publikacji: 2016-02-16 14:25