GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 859 w miejscowości Ustronie w drodze bezprzetargowej

WYKAZ

o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce numer 859 położonej w miejscowości Ustronie – w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782), uchwały nr X/139/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce numer 859 położonej w miejscowości Ustronie – w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Zgierz

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży:

- lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 19,30 m.kw. oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce numer 859 o powierzchni 932 m.kw. w obrębie Ustronie w częściach wspólnych w wysokości 1930/10250 – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.  Stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustalona została w wysokości 15% ceny nieruchomości gruntowej, co stanowi kwotę 900,00 zł. Wartość udziału gruntu i lokalu została określona na kwotę 10 900 zł. Po zastosowaniu 99% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości oraz od sprzedaży lokalu mieszkalnego cena nieruchomości wynosi 109,00 zł.

Stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustala się w wysokości 1%, co stanowi kwotę 60,00 zł, płatna do 31 marca każdego roku. Opłata roczna podlega aktualizacji.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem piętrowym drewnianym z 4-roma lokalami mieszkalnymi. Lokal objęty sprzedażą zlokalizowany jest na piętrze i składa się z 1 pokoju i kuchni. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną. Na działce przed domem znajduje się przyłącze wodociągowe z sieci komunalnej.

Przeznaczenie nieruchomości:

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony uchwałą nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwałą nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowiązywał do dnia 31.12.2003 roku. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej numer KW 34102, prowadzonej w Sądzie rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Osoby fizyczne prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (....) winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu, złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3).

Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.


Oferty Menu: