GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Informacje podstawowe oraz szczegółowe

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8
Dyrektor: Mirosław Burzyński
tel. (42) 717-80-76, tel./faks (
42) 717-82-53

(w przypadku awarii stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej kontakt z GZK jest możliwy pod numerem telefonu:  691 722 426)

 

    Działalność GZK obejmuje:

 • bieżące zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie, zleconym przez Gminę: dostarczanie wody, utrzymanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcję wody;
 • administrowanie lokalami mieszkalnymi w ramach zasobu mieszkaniowego Gminy;
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 • prowadzenie gminnej komunikacji autobusowej obejmującej:
  -  ciągłe i nieprzerwane świadczenie usług, polegających na dowozie dzieci do szkół gminnych na terenie Gminy oraz utrzymywanie transportu autobusowego na terenie Gminy,
  -  prowadzenie zarobkowego wynajmu pojazdów mechanicznych, pozostających w dyspozycji GZK (w pierwszej kolejności na potrzeby Gminy),
  -  usługi w zakresie diagnostyki pojazdów mechanicznych, ich napraw bieżących i konserwacji;
 • realizację zadań Gminy w zakresie zimowego utrzymania dróg i placów;
 • realizację zimowego utrzymania dróg wykonywana w drodze umowy z innymi podmiotami;
 • zapewnienie należytego stanu technicznego i sanitarno-porządkowego dróg gminnych;
 • realizację zadań inwestycyjnych, związanych z wykonywaniem remontów i inwestycji, służących do produkcji wody i zaopatrzenia w wodę, zleconych przez Gminę;
 • wykonywanie usług budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy zamawianych przez inwestorów, którymi są osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina;
 • wykonywanie zadań remontowo-budowlanych na gminnych obiektach, zlecanych przez Gminę;
 • wykonywanie wszelkich zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zleconych przez Gminę.

 
     Zakres zadań GZK - podstawa prawna: Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej.

Szczegółowe informacje (wraz z Regulaminem Organizacyjnym i schematem organizacyjnym) dostępne są: tutaj.

Gmina Menu: