GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Informacja GOPS w sprawie świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych

 

 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu

 Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, że zbliża się okres przyjmowania wniosków na wypłatę świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016.
Wydawanie wniosków na nowy okres zasiłkowy od 24.08.2015 r. odbywa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS (pokój 28 - I piętro, budynek A Urzędu Gminy Zgierz).

Termin przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne: od 1 września 2015 r.

Ponadto informujemy, że do dnia 15.09.2015 r. należy dostarczyć zaświadczenia dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy kontynuują w roku szkolnym 2015/2016 naukę w szkole. W przypadku doniesienia zaświadczenia po 15.09.2015 r. wypłata dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i dojazdów dziecka do szkoły nastąpi w miesiącu październiku 2015 roku.

W przypadku dzieci przebywających w internacie należy także - oprócz zaświadczenia ze szkoły - dostarczyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny. W przypadku wynajmu lokalu prywatnego dla dziecka w innej miejscowości (stancja) należy dołączyć oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, iż zgodnie z uchwałą nr IX/118/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki szkolne będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu.
Wnioski i załączniki na stypendia szkolne wydawane są w GOPS (budynek A Urzędu Gminy Zgierz, I piętro, pok. 28a i nie podlegają opłacie skarbowej.

W przypadku złożenia wniosku przez rodziców na pełnoletniego ucznia, do wniosku należy dołączyć upoważnienie rodziców przez pełnoletniego ucznia do złożenia wniosku o stypendium szkolne.

Stypendia szkolne będą rozliczane na podstawie rachunków i faktur wystawionych na:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

 

95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4, NIP 732-15-16-998

ze wskazaniem na jakie potrzeby ucznia dokonano zakupów.

Zakupy podręczników i przyborów szkolnych dokonane od 27 sierpnia 2015 r. wystawione na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu będą honorowane do rozliczenia w przypadku przyznania stypendium.

 

Termin przyjmowania wniosków na stypendia szkolne: od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r.

Wszystkie wnioski złożone po terminie będą rozpatrzone odmownie.

Od dnia złożenia wniosku osoby są zobowiązane informować GOPS o każdej zaistniałej zmianie sytuacji finansowej rodziny, która wiąże się z podstawą do przyznania stypendium szkolnego.


Kierownik GOPS

Małgorzata Bibel

Gmina Menu: